Firma Handlowa "DS" Danuta Znamirowska
Zakupy na telefon


Zakupy na telefon

Regulamin usługi „Zakupy na telefon”I Informacje ogólne:

1. Usługa realizowana jest przez Firmę Handlową „DS” Danuta Znamirowska z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza 2, REGON 371029938 NIP 819-106-58-70 zwaną dalej Sprzedawcą.
 
2. Usługa polega na telefonicznym Zamówieniu przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, towaru w naszych sklepach. Zamawiający, po połączeniu z nr 17 2760 200, zamawia artykuły spośród dostępnego w naszych sklepach asortymentu, poza napojami alkoholowymi, po konsultacji z pracownikiem „DS”, odbierającym Zamówienie. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, bądź faktury VAT, firma dostarcza na adres wskazany przez Zamawiającego. Niniejszym Zamawiający, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi: "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin „Zakupów na telefon” Firmy Handlowej „DS” Danuta Znamirowska, z siedzibą w Strzyżowie, 38-100 przy ul. Łukasiewicza 2 oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zamówienia (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)”. Dane Zamawiającego nie będą udostępniane przez Firmę Handlową „DS” osobom trzecim. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży należy traktować, jako akceptację powyższego oświadczenia.II Warunki dokonywania zakupów:

1. Minimalna kwota zakupów towarów, od której realizowana jest usługa dowozu wynosi 50 zł.

2. Zamówienia najlepiej dokonywać w dzień poprzedzający planowaną dostawę zakupów.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w sklepie prowadzonym przez Firmę Handlową „DS” Danuta Znamirowska z siedzibą w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 2, 38-100 Strzyżów, po akceptacji regulaminu przez Zamawiającego w momencie wystawienia paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.

4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu lub z przyczyn uniemożliwiających realizację z winy Zamawiającego.

5. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Sprzedawca dostarcza towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia oraz podał niezbędne dane do jej wystawienia.

7. Dostawa produktów realizowana jest w cenach obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Sprzedaż prowadzona jest jedynie w złotówkach.

8. Oferta zakupów na telefon nie obejmuje wyrobów alkoholowych. Artykuły ustawowo objęte zakazem sprzedaży dla nieletnich mogą zamawiać jedynie Klienci pełnoletni. W celu weryfikacji pełnoletniości kurier ma prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego tę pełnoletniość. W szczególnych sytuacjach, kurier może odmówić wydania towaru osobie niepełnoletniej.

9. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru oraz zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dowozu.

10. Ze względu na nietrwałość produktów oraz wrażliwość na transport jedyną możliwą formą dostawy jest nasz kurier.

11. Po przyjęciu zamówienia zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Zamawiającym poprzez podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków  w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty za niego wraz z kosztami dowozu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

13. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.


III Zasady płatności:

1. Płatności Zamawiający dokonuje płacąc gotówką, bądź honorowanymi przez Firmę Handlową „DS” bonami towarowymi. Przez pojęcie honorowanych bonów towarowych należy rozumieć Bony Towarowe Firmy Handlowej „DS” oraz Bony Sodexo (w innym przypadku Zamawiający proszony jest o uzgodnienie z odbierającym zamówienie czy posiadany bon jest honorowany przez Sklep).

2. Zamawiający winien zadeklarować sposób zapłaty za dostarczony towar wraz usługą, a także poinformować przyjmującego Zamówienie o przysługujących mu prawach do rabatu, wynikających  z posiadania karty stałego klienta Firmy Handlowej „DS”, czy rabatów upustowych zadeklarowanych na bonach towarowych (rabaty nie obejmują kosztów dowozu) - jest to warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Na całkowity koszt usługi składa się wartość zakupionego towaru oraz opłata za dowóz tego towaru wynikająca z cennika. Nie realizujemy płatności kartami debetowymi, kredytowymi itp., Zakup bonami towarowymi realizowany jest do pełnej wartości bonu i w innym przypadku nie będzie wydawana Zamawiającemu reszta w gotówce.


IV Dostawa i realizacja zamówień:

1. Opłata za dowóz:

Na terenie Strzyżowa – dowóz jest bezpłatny,
Od 5-10 km od Strzyżowa – koszt dowozu wynosi 10 zł,
Od 11-15 km od Strzyżowa – koszt dowozu wynosi 15 zł,
Od 15-20 km od Strzyżowa - koszt dowozu wynosi 20 zł,
Powyżej 20 km od Strzyżowa – opłata ustalana jest indywidualnie z Klientem.

2. Realizacja zamówień:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK     9:00-15:00
SOBOTA                             9:00-12:00
NIEDZIELA - nie realizujemy zamówień

Pilne zamówienia realizujemy według indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.

3. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w ustalonych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Zamawiającego lub za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przy dostawie Zamawiający proszony jest o sprawdzenie w obecności Dostawcy czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia zamówionego towaru, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia protokołu zwrotu.

5. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 50 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

6. W celu weryfikacji pełnoletniości kurier ma prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego tę pełnoletniość. W szczególnych sytuacjach, kurier może odmówić wydania towaru osobie niepełnoletniej.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych. 

8. Towary sprzedawane są w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.


V Reklamacje

1. Zamawiający przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki  w obecności kuriera.

2. Reklamacje można składać bezpośrednio u Kuriera lub niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Zamówieniem.

3. Kurier ma obowiązek przyjąć jedynie uzasadnione reklamacje.

4. Reklamacje niewynikające z rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a dostarczonym Towarem nie będą rozpatrywane w sytuacji, gdy dotyczą towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże owoce, warzywa, wędliny, mięso, ciasta itp.) oraz prasa.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego.
O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.


VI Ochrona danych osobowych

1. Dostęp do danych osobowych oraz adresowych Firma Handlowa „DS” ul. Łukasiewicza 2, 38-100 Strzyżów wykorzystuje po akceptacji oświadczenia przez Zamawiającego jedynie w celu wykonywania przedmiotowej usługi. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania bądź żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zgłoszeniu sprzeciwu w siedzibie firmy.


VII Informacje końcowe

1. Firma Handlowa „DS” Danuta Znamirowska z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza 2, REGON 371029938 NIP 819-106-58-70 zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

VIII Kontakt

1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy kontaktować się w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem 17 2760 200, bądź poprzez email: sklep@firma-ds.pl,


Pogoda Strzyżów z serwisu


Strona główna Aktualne promocjeNowości i wydarzeniaZakupy na telefonMilowe ZakupyGaleria obrazówKontakt z namiKulinarne inspiracje